Hender skriver på laptop

Hvordan lage gode annonser til Instagram

Instagram har aldri vært mer populær enn akkurat nå. Og du som bruker av Instagram blir mer og mer eksponert for annonser. Mange av disse annonsene er ikke relevant for deg og er ofte kjedelige og uinspirerende. Men forbrukerne ønsker annonser så lenge det er målrettet og relevant for dem. Så, hvordan lage gode Instagram-annonser? Tenk gjennom annonsene dine før du lager dem og bruk fortelling i annonsene. Det vil gjøre annonsene mer inspirerende og forbrukerne vil bli mer engasjert i annonsene dine. Ved å bruke bilder og videoer av god kvalitet i annonsene dine, øker forbrukerens evne til å samhandle med annonsen din i stedet for å hoppe over dem.


Tips: Bruk Instagram-klistremerker, still spørsmål og / eller bruk andre funksjoner på annonsene dine for å få dem til å skille seg ut og engasjere publikum. Legg alltid til en «call to action» -knapp for å lede publikum til en destinasjonsside eller en app hvor de kan foreta et kjøp eller bruke tjenestene dine. Husk, ikke fortell hele historien, gi publikum en grunn til å utforske din nettside eller app.


Planlegg annonsene din i detaljer i Facebooks Business Manager. Forresten, visste du at Facebook eier Instagram? Hvis du bruker mulighetene som målgruppe, alder, plassering, frekvens, etc., kan du målrette annonsene dine til de riktige målgruppene og til og med analysere resultater for å bygge en bedre annonse neste gang, basert på disse resultatene. Bruk bilder til annonser i Instagram-feeden og videoer i annonsene for Instagram Story, men ikke lenger enn noen få sekunder, husk at folk ikke har tid til å se lange videoer, spesielt når de annonserer. Og nøkkelen til suksess, få annonsene dine til å se ut som vanlige innlegg. Mulighetene er mange, du må bare prøve ut forskjellige virkemidler. Du kan ikke mislykkes, bare bli bedre for hver gang. Et ekstra tips er å bruke A/B-testing på annonsene dine. Match annonsene dine med to forskjellige målgrupper, analyser resultatene og hold på annonsen som gir deg de beste resultatene. Etter en stund kan du opprette retarget-annonser på publikum som samhandler med annonsene dine.

 

Vil du ha hjelp med å komme i gang med Instagram-annonser? Ta kontakt!

 


 

Instagram has never been more popular than right now. And consumers are becoming more and more exposed to advertising. Much of it is lousy advertising people get annoyed of. But consumers want advertisements as long as it is targeted and relevant for them. So, how do you stand out with Instagram ads? Think through you ads before you make them and use storytelling in the ads, that will make the ads more inspiring and consumers will become more engaged in your ads. Using photos and videos of good quality in your ads will increases the ability of the consumer to interact with your ad instead of skipping them.


Tip: Use Instagram´s stickers, ask a question and/or use other features on your ads to make them stand out and engage the audience. Always add a «call to action» button to direct the audience to a landing page or app where they can make a purchase or make use of your services. Remember, don’t tell the whole story, give the audience a reason to explore you webpage or app.


Plan your ad in details in Facebook´s business manager. Btw, did you know that Facebook owns Instagram? If you use the opportunities in the ad management like audience, age, location, frequency, etc., you can target your ads to the right audiences and even anlayze the result to build a better ad next time based in these results. Ideally use images in the ads for the Instagram feed, and videos in Instagram story, but no longer than a few seconds, remember, people do not have time to watch long videos, especially when it’s advertising. And the key to success, make your ads look like ordinary posts. The possibilities are many, you just have to give it a try. You can´t fail, only be better each time. An additional tip is to use A/B testing. Match your ads with two different audiences, analyze the results and keep the ad that gives you the best results. After a while you may make retargeting ads on the audience that interact with your ads.

 

Want help getting started with Instagram Ads? Get in touch!